Indberetningspligt

Psykologer har indberetningspligt. Det betyder, at de i ganske særlige tilfælde skal bryde deres tavshedspligt.

Psykologer har tavshedspligt; ingen andre end klienten og psykologen får kendskab til de ting, der tales om, eller til at klienten overhovedet går hos en psykolog.

I ganske særlige tilfælde, fx hvis psykologen finder ud af, at et barn misbruges eller bliver slået, gælder loven om, at alle, også psykologer, har indberetningspligt. Dette har de altså ligesom alle andre pligt til at fortælle til myndighederne.

Indberetningspligt

§ 154. Den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen.

Herudover har offentligt ansatte psykologer en skærpet indberetningspligt efter § 153.

‘Bekendtgørelse af lov om social service’

grafik_dialog