Klagemuligheder

Hvor skal du henvende dig, hvis du ønsker at klage over en psykolog? Det afhænger bl.a. af, om den pågældende psykolog er autoriseret, privat praktiserende eller offentligt ansat, samt hvor psykologen er ansat.

Det kan være ret kompliceret at finde ud af, hvor man skal gå hen, når man ønsker at klage over en psykolog. Psykologernes arbejdsområde er meget bredt og hører under mange forskellige ansættelsesmyndigheder. Og det er i mange tilfælde den pågældende ansættelsesmyndighed, man skal have fat i, når man vil klage.

Nedenfor har vi forsøgt at skitsere, hvordan du finder ud af, hvor du kan henvende dig med en klage. Du kan også orientere dig via linkene til højre, hvor du forhåbentlig kan finde svar på mere konkrete spørgsmål i forhold til netop din situation.

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse

Autoriserede psykologer i den offentlige forvaltning
Du har ved afgørelser truffet af en offentlig myndighed krav på en klagevejledning. Denne skal du i så fald følge. Normalt er klagegangen som nedenfor:

Autoriseret psykolog, ansat inden for det sociale område
Du kan klage over en afgørelse, som den ansættende myndighed inden for det sociale område har truffet på baggrund af en psykologs vurdering. Normalt klager man først til myndigheden. Derefter til Det Sociale Nævn.

Autoriseret psykolog, ansat inden for sundhedsområdet
Hvis den psykolog, du ønsker at klage over, er autoriseret og ansat inden for sundhedsområdet, skal du først rette klagen til den pågældende arbejdsgiver. Derefter kan du rette klagen til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Styrelsen behandler klager over den faglige virksomhed i det danske sundhedsvæsen.

Ved faglig virksomhed forstås det arbejde, som udføres af forskelligt sundhedspersonale. Det kan for eksempel være

  • undersøgelse
  • behandling
  • pleje
  • information og samtykke
  • udfærdigelse af erklæringer
  • brud på tavshedspligten
  • klager over afgørelser om aktindsigt i helbredsoplysninger.

Hvis du ønsker at klage over en autoriseret psykologs faglighed

Hvis du ønsker at klage over en autoriseret privat praktiserende psykologs faglighed, skal du rette henvendelse til Psykolognævnet.

Psykolognævnet behandler klager over autoriserede psykologer uden for sundhedsområdet. Udgangspunktet for Psykolognævnets tilsyn er psykologlovens regler om, at psykologens arbejde skal være udført med omhu, samvittighedsfuldhed og uhildethed.

Hvis der er tale om en skade, skal du i stedet kontakte Patienterstatningen.

Hvis du ønsker at klage over en ikke-autoriseret psykolog

Klager over ikke-autoriserede privat praktiserende psykologer rettes til Dansk Psykolog Forenings komité for Etik. Klager over offentligt ansatte psykologer, der ikke er autoriserede, skal ske til den ansættende myndighed.

Patientkontor

Alle regioner har oprettet patient-kontorer til forenkling af adgangen til klage- og erstatningssystemet.

Her er der patientvejledere, der rådgiver og vejleder om udformningen af klager mv.

Patientkontorerne vil endvidere kunne vejlede om patientrettigheder mere bredt.