Hvad kan en psykolog hjælpe med?

Psykologer hjælper mennesker med akutte psykiske problemer. Det kan være mennesker, som har været udsat for langvarig personlig belastning, mennesker der befinder sig i en livskrise og/eller personer, der af den ene eller anden grund ønsker at udvikle sig.

Få svar på spørgsmål om hvad en psykolog kan hjælpe med om dine første besøg hos psykologen, om priser og om børn i psykologbehandling. Og se også hvad erhvervspsykologer og psykologer i psykiatrien beskæftiger sig med.

Hvad hjælper en psykolog med?

Psykologerne arbejder både med enkeltpersoner, grupper og organisationer. De hjælper deres klienter gennem rådgivning, vejledning, samtaler, udredning, udfærdigelse af erklæringer, gennemførelse af konkrete udviklingsforløb mv.

Du kan i nogle tilfælde få en henvisning fra din læge, men du kan også selv henvende dig til en psykolog, også selv om du er i tvivl om det egentlig er nødvendigt.

På psykologeridanmark.dk finder du selvstændige psykologer, der enten arbejder med private eller med organisationer/erhverv. Alle er medlemmer af Dansk Psykolog Forening, og du kan slå psykologer op, med de kvalifikationer, ventetider, geografisk placering, der passer dig. Hvis du har en henvisning fra en læge, kan du finde psykologer med ydernummer, ved at sætte hak i ‘Med lægehenvisning’.

Hvad sker der ved første konsultation?

Du kan få hjælp hos en privatpraktiserende psykolog, de vil normalt tage en indledende samtale. Nogle gange er en enkelt samtale nok. Andre gange vil man sammen med psykologen planlægge et længere behandlings- og/eller udviklingsforløb. I reglen varer en samtale mellem 45-60 minutter.

Første konsultation vil i reglen være en indledende forventningsafstemning mellem dig og psykologen, hvor I sammen når til enighed om formål og mening med forløbet samt rammerne for det. Og I kan aftale, hvilke problemstillinger/temaer, der skal arbejdes med, og hvilken forandring du ønsker.

Hvordan psykologen hjælper sine klienter, er meget forskelligt. Der findes flere forskellige terapeutiske retninger inden for psykoterapi, og psykologer bruger typisk forskellige metoder og tilgange i deres professionelle arbejde. Det kan være en god idé at overveje, hvilken type behandling, du har mest lyst til at arbejde med. Forskningen peger på, at de forskellige terapeutiske metoder kan give lige god effekt, men derfor kan du godt som klient have nogle præferencer for, hvordan du bedst kan lide at arbejde med din egen udvikling. Ofte vil psykologen kunne afstemme den terapeutiske retning efter dine behov.

Hvad sker der i behandlingsforløbet?

Behandlings- og udviklingsforløb kan foregå på mange forskellige måder. Gennem undersøgelser, test, behandlinger, træning, rådgivning og undervisning kan du få hjælp til at nå til en dybere forståelse af et problem og derigennem afsøge ønsker og muligheder for forandring.

Dit udbytte af psykologhjælpen vil ofte hænge sammen på det man kalder ‘den terapeutiske alliance’ mellem dig og og psykologen. Med det menes om I er enige om formålet med behandlingen/forløbet, om I kan samarbejde og om du føler dig tryg og samtidig tilpas udfordret.

Tavshedspligt

Psykologer har tavshedspligt. Du kan derfor have tillid til, at de oplysninger, du giver psykologen, ikke gives videre til andre. Information om, at du har besøgt en psykolog, er også dækket af tavshedspligten.

Der findes dog undtagelser til tavshedspligten. Hvis psykologen fx får mistanke om mistrivsel hos børn og unge, så indtræder underretningspligten. Underretningspligt medfører at tavshedspligten bliver tilsidesat. Læs mere om behandling af børn og underretningspligt nedenfor.

Læs også om: Priser og tilskudsmuligheder

Behandling af børn

Når psykologer har børn i behandling, er det deres opgave at tage barnets perspektiv, lytte uden at alliere sig med nogen og foreslå barnet og dets voksne en undersøgelses- og behandlingsplan.

Når et barn kommer til sin første samtale hos en psykolog, står der ofte flere bekymrede voksne bag. Der har typisk været et forløb hen til første møde med psykologen. Forskellige situationer kan skabe behov for, at barnet bliver undersøgt eller får en behandlingsplan, det kan fx være langvarige problemer med at begå sig i børnehavens lege, besvær ved at styre temperamentet eller problemer med at koncentrere sig og følge med i skolen. Det kan også være, at barnet bliver mobbet eller er plaget i forbindelse med hjemlige problemer som skilsmisse eller misbrug.

Kontakten til psykologen kan ske på forskellige måder

Her nogle eksempler:

  • Forældrene kontakter en privatpraktiserende psykolog direkte.
  • Forældrene tager kontakt til læge eller fx en lærer og kommer til samtaler i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Hos PPR består den børnepsykologiske undersøgelse af fx 3-4 samtaler mellem barn og psykolog. Omfanget af en børnepsykologisk undersøgelse afhænger af barnets alder og problemer.
  • En pædagog eller lærer foreslår forældre, at et barn får en børnepsykologisk undersøgelse hos PPR.
  • Ansatte i socialforvaltningen tager initiativ til at få et barn undersøgt, hvis der fx er mistanke om, at barnet mistrives i sit hjem. Socialforvaltningen vil typisk have behov for en bred psykologisk undersøgelse, der også omfatter grundige samtaler med forældrene og observationer af forældrenes samspil med barnet. Undersøgelsen munder ud i en rapport med evt. forslag til behandling. En sådan rapport skal naturligvis drøftes indgående med forældrene.
  • I forbindelse med indlæggelser eller ophold i specialinstitutioner kan børn få støtte og behandling af psykologer.
  • Du kan bruge psykologeridanmark.dk til at finde specialister i børnepsykologi og børneneuropsykologi ved at anvende søgekriterierne på forsiden og husk at sætte hak i ‘med henvisning’, hvis du søger psykolog med henvisning fra lægen.

Der kan være gået mange dårlige oplevelser og forsøg på at løse barnets problemer forud for det første besøg hos psykologen. Psykologen vil i alle tilfælde se det som sin opgave at finde ud af, hvad det hele handler om ved at lytte, ved at tage barnets perspektiv og ved ikke at alliere sig med nogen af parterne.

Tavsheds- og underretningspligt

Psykologen har tavshedspligt også ved undersøgelse og behandling af børn, Men de har underretningspligt, hvis de får mistanke om mistrivsel hos barnet eller den unge. For psykologer ansat af det offentlige er underretningspligten skærpet.

Hvad laver en erhvervs- og organisationspsykolog?

Erhvervs- og organisationspsykologer arbejder specialiseret indenfor arbejds- og organisationspsykologien. Det kan fx være med rekruttering, ledelses- og medarbejderudvikling. Og det kan være rådgivning af virksomheder og arbejdspladser i forbindelse med organisationsudvikling, forandringsprocesser, konflikthåndtering, psykisk arbejdsmiljø, talentudvikling, resultatskabelse, strategiudvikling, mv.

Erhvervs- og organisationspsykologens arbejdsmetoder afhænger af opgaven og de konkrete behov. Psykologens indsats består primært i at styre en fælles proces om et eller flere aftalte temaer. Psykologen benytter sig oftest af en kombination af forskellige metoder som fx individuelle samtaler, test, gruppesamtaler, undersøgelser, foredrag, temadage, supervision, coaching og sparring. Arbejdsmetoden aftales og tilpasses altid den enkelte virksomhed/kunde/klient.

Find selvstændige psykologer med speciale i arbejds- og organisationspsykologi ved at anvende søgekriterierne på psykologeridanmark.dk

Hvordan foregår behandlingen i psykiatrien?

Hvis der er tale om svære psykiske lidelser, vil behandling og udredning ske via en henvisning til psykologer med specialpsykologuddannelsen inden for voksenpsykiatri eller børne- og ungdomspsykiatri. Psykologer i psykiatrien beskæftiger sig med at diagnosticere, at undervise, at foreslå behandling og at udarbejde erklæringer.

Diagnose

Det kan også være psykologens opgave at stille en diagnose, hvis du kommer til psykologen for en udredning af en psykisk lidelse fx via en henvisning fra læge eller kommune.

På baggrund af en samlet vurdering kan det være psykologens opgave at henvise klienter med svære psykiske lidelser til yderligere undersøgelser. Det kan fx være en neurologisk undersøgelse, en psykologisk undersøgelse eller en scanning. Det kan også være, at klienten skal henvises til relevant behandling hos en diætist, en fysioterapeut, eller henvises til en specialenhed, der kan behandle fx skizofreni, angstlidelser eller bipolar affektiv sindslidelse.

Undervisning

Når en klient må leve med en svær psykisk lidelse, underviser psykologen ofte klienten og de pårørende i forhold til lidelsens symptomer, årsager og mulig behandling. Den psykoterapeutiske behandling planlægges i forhold til symptomer, adfærd, personlighed og klientens samlede oplevelse af sin livssituation. Behandlingens formål vil være at afhjælpe tilstanden helt eller delvist, eller at give støtte til at acceptere og leve med de handicap, en svær sindslidelse kan give på kort og lang sigt.

Erklæringer og behandling

Psykologen kan foreslå medicinsk behandling i samarbejde med læger ansat i psykiatrien og praktiserende læger. Det er også psykologens opgave at vurdere effekten af en given behandling og at henvise til relevant social støtte i form af bostøtte, aktivitetstilbud, væresteder mv.

I forbindelse med svære psykiske lidelser kan psykologen udfærdige erklæringer eller underretninger, som skal bruges i pensions- og revalideringssager, til sygemelding, SU-styrelsen og lignende.

Psykologen har desuden pligt til at underrette de sociale myndighederved mistanke om mistrivsel hos børn og unge

Læs mere om psykologerklæringer

Hvilke regler er der for psykologers arbejde?

Psykologer i Danmark er underlagt dansk lovgivning, regler og fagetiske principper, herunder blandt andet:

Skal man være autoriseret som psykolog?

Autorisationsordningen er ikke et krav, men de fleste psykologer, der arbejder klinisk for eksempel med terapi, er autoriserede. Dansk Psykolog Forening anbefaler, at psykologer, der arbejder klinisk, lader sig autorisere.

Autorisation af psykologer

Tilskud til psykolog

Der er forskellige måder at få tilskud til psykologbehandling via offentlige og private ordninger.

Tilskudsmuligheder
Hvad kan en psykolog hjælpe med? Find svar på siden her!