Psykologerklæringer

En psykologerklæring er en skriftlig udtalelse fra en psykolog. Psykologen kan enten være privat praktiserende eller ansat i kommunen.

Det er ofte de sociale myndigheder, der beder om en psykologerklæring. I sager om bl.a. tvangsfjernelse af børn kan de sociale myndigheder forlange oplysninger uden klientens samtykke. Det skyldes, at det i nogle tilfælde kan være nødvendigt at fravige kravet om samtykke ud fra et omsorgshensyn til barnet.

Psykologerklæringer er som regel resultater af test og undersøgelser samt notater af interview, som psykologen har skrevet i sin journal.

Alle autoriserede psykologer har pligt til at føre journal over deres arbejde med en klient. Journalen skal indeholde oplysninger om:

  • Klientens navn, alder og bopæl.
  • Årsagen til henvendelsen, og om klienten er blevet henvist til psykologen.
  • De psykologiske undersøgelser, som psykologen har foretaget, og de foreløbige vurderinger af disse undersøgelser.
  • Psykologens rådgivning og behandling af klienten.
  • Den information, som psykologen har givet klienten om behandlingen.
  • Hvem der har foretaget de psykologiske undersøgelser og behandlingen.
  • Eventuel anbefaling af kontakt til andre instanser.

Aktindsigt

Normalt har man som klient ret til at se sin egen journal. Hvis klienten er mindreårig, har forældrene eller de, der har forældremyndigheden, ret til at se barnets journal.

Der er forskellige regler for, hvornår man som forældre eller forældremyndigheder må se den journal, som ligger til grund for en psykologerklæring. Disse regler afhænger bl.a. af, hvor psykologen, der har lavet erklæringen, er ansat, og om det er en autoriseret psykolog. Herudover findes der begrænsninger i forældremyndighedens ret til at se journalen. Disse begrænsninger er lavet for at beskytte det pågældende barn bedst muligt.